Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest Skylight Brokers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-544) przy ul. Wilczej 25/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000778032,  o numerze NIP 701-09-15-182 oraz REGON 382890176.
  2. W sprawach ochrony danych osobowych możliwy kontakt z naszym Administratorem pod adresem: dane@skylightbrokers.pl
  3. Przetwarzamy dane osobowe w celach realizacji usługi i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy.
  4. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa.
  5. Masz prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwa realizacja usługi ani kontakt.