Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,

poniżej przestawiamy zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz treści obowiązków informacyjnych, według podziału na kategorie, których dotyczą. 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych powierzonych za pośrednictwem witryny www.skylightbrokers.pl jest Skylight Brokers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-544) przy ul. Wilczej 25/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000778032,  o numerze NIP 7010915182 oraz REGON 382890176. 

We wszelkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: dane@skylightbrokers.pl.
W razie jakichkolwiek zastrzeżeń zapraszamy do kontaktu i zachęcamy do polubownego rozwiązywania spraw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwa realizacja usługi ani kontakt.

 • Podstawa prawna

Podstawą do opracowania i wdrożenia polityki są:

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
 2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 • Administratorz danych osobowych

Dla oddziału Głównego (Śródmieście): Skylight Brokers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-544) przy ul. Wilczej 25/10, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000778032,  o numerze NIP 701-09-15-182 oraz REGON 382890176

 • Odbiorcy danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach realizacji zleconych usług oraz kontaktu, odbiorcami tych danych mogą być podmioty powiązane osobowo oraz świadczące dla nas obsługę IT, obsługę prawną, księgową albo uprawnione do tego organy.

 • Obsługa w zakresie pośrednictwa obrotu nieruchomościami – na podstawie zawartych umów
 1. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celach związanych z realizowaną umową, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako na Pośredniku, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także przepisy regulujące obowiązki podatkowe, przy czym Administrator przetwarza Państwa dane osobowe jedynie w  zakresie i celu wynikającym z umowy i przepisów prawa. 
 2. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych odbiorcami danych osobowych mogą być: ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa,  nasi kontrahenci w ramach prowadzonej przez nas działalności, uprawnione podmioty dostarczające nam obsługi informatycznej lub usług prawnych, banki w związku z płatnościami dokonywanymi na rachunek bankowy, a wynikającymi z łączącego strony stosunku prawnego. 
 3. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres trwania umowy oraz po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń.
 4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  Informujemy, że w związku z realizacją umowy Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem nie przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO,
  Ponieważ zasadniczą podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie danych nie odbywa się całkowicie w sposób zautomatyzowany, nie będzie przysługiwać Państwu prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO,
  W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje Państwa dotyczące nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych Państwa profili,
  Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 5. Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków stron umowy i jest niezbędne do jej wykonania, a także spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa określających w szczególności obowiązki podatkowe. Bez przetwarzania tych danych osobowych nie byłoby możliwe zawarcie umowy i jej wykonanie.
 1. Przetwarzamy dane osobowe w celach realizacji usługi i kontaktu, ich odbiorcą mogą być podmioty świadczące dla nas obsługę IT lub obsługę prawną albo uprawnione do tego organy.
 2. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji usługi, niezbędnego kontaktu, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa.
 3. Mają Państwo prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu lub przenoszenia danych na zasadach RODO oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez nich nie jest możliwa realizacja usługi ani kontakt.
 • Procesy rekrutacyjne
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego 
 2. Dane osobowe będą udostępniane pracownikom, biorącym udział w danym procesie rekrutacyjnym oraz pracownikom działu kadr Administratora.
 3. Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty, z którymi współpracujemy na etapie ogłoszeń o pracę, w tym portale informacyjne, platformy pośredniczące, social media
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych na ten czas lub do czasu cofnięcia zgody.
 6. Mają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora rozpatrywane.
 9. Mogą Państwo wycofać zgodę w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem.
 • Współpracownicy (Umowa Zlecenia, Umowa B2B)
 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z zawartą Umową, w szczególności w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, przy czym podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 ust. 1 lit. b) w związku z lit. c) RODO, w tym Kodeks Cywilny, przepisy regulujące obowiązki podatkowe, obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych, przy czym Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w  zakresie i celu wynikającym z umowy i przepisów prawa.
 2. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy Państwa danych identyfikacyjnych oraz danych, których podanie wynika z obowiązków określonych w odrębnych przepisach.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych są: ograny władzy publicznej oraz organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa, kontrahenci Administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowej współpracy,
  uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej lub usług prawnych na rzecz Administratora, banki w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych na Państwa rzecz.
 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania Umowy oraz po jej ustaniu przez czas niezbędny do obrony i dochodzenia roszczeń.
 5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie będzie mogło być zrealizowane; podobnie ze względu na to, że zasadniczą podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) w związku z lit. c) RODO nie będzie mogło być zrealizowane prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.
  W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące Państwa nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych jego profili.
  Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.
 6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji praw i obowiązków Stron Umowy i jest obowiązkowe na gruncie przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych przepisów prawa określających obowiązki podatkowe, obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych, bez przetwarzania tych danych osobowych nie byłoby możliwe zawarcie Umowy.