REGULAMIN PROGRAMU PŁATNYCH POLECEŃ

§1. Definicje

 1. Organizator – Skylight Brokers Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (00-544) przy ul. Wilczej 25/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778032, NIP 7010915182, REGON 382890176, kapitał zakładowy 50.000,00 PLN;
 2. Program – program płatnych poleceń organizowany przez Skylight Brokers Sp. z o.o.;
 3. Polecający – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba prawna, która uczestniczy w Programie;
 4. Polecony Klient – osoba fizyczna, przedsiębiorca lub osoba prawna, której dane kontaktowe niezbędne do nawiązania współpracy zostały przekazane Organizatorowi przez Polecającego za zgodą Poleconego Klienta;
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny na stronie https://skylightbrokers.pl/regulamin-programu-polecen/;
 6. Skuteczne polecenie – polecenie, które zakończyło się transakcją obrotu nieruchomościami, zawartą przez Poleconego Klienta za pośrednictwem Organizatora, szczegółowo określone dalej w treści Regulaminu;
 7. Usługi / Usługi pośrednictwa – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w rozumieniu Art. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, świadczone na rzecz klientów przez Skylight Brokers;
 8. Wynagrodzenie – kwota wynagrodzenia netto (pomniejszona o zawarty w kwocie brutto podatek VAT) zapłacona przez Poleconego Klienta na rzecz Organizatora za zrealizowaną usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 9. Nagroda – kwota wyrażona w PLN, stanowiąca 10% wartości Wynagrodzenia netto (wyłączając VAT) zapłaconego przez Poleconego Klienta na rzecz Organizatora, należna Polecającemu za Skuteczne Polecenie;

§2. Postanowienia ogólne

 1. Program poleceń trwa od 01.07.2024 r. do odwołania.
 2. Udział w Programie jest dobrowolny.
 3. W Programie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz osoby prawne.
 4. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również jego małżonkowie, partnerzy, bliscy krewni, osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Pracownikiem Organizatora w rozumieniu Regulaminu jest osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie umowy o pracę, a także osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innej umowy o podobnym charakterze, a także osoby wchodzące w struktury właścicielskie lub zarządcze Organizatora lub jego Podmiotów powiązanych.
 5. Udział w Programie wymaga zapoznania się z Regulaminem programu poleceń. Polecający, dokonując zgłoszenia Poleconego klienta, oświadcza, że niniejszy Regulamin akceptuje.
 6. Polecający, aby uczestniczyć w Programie, musi uzyskać zgodę Poleconego Klienta na przekazanie jego danych kontaktowych Organizatorowi. Poprzez przekazanie danych Poleconego Klienta do Organizatora, Polecający oświadcza, że zgodę takową posiada.
 7. Przystępując do Programu poleceń Polecający zgadza się na otrzymywanie korespondencji elektronicznej dotyczącej Programu z adresów e-mail w domenie Organizatora, tj. „skylightbrokers.pl”.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczyć Polecającego z Programu poleceń, jeśli dokonuje on polecenia w sposób naruszający przepisy prawa lub w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.
 9. Polecający może zrezygnować z udziału w Programie poleceń w każdym czasie poprzez kontakt z Organizatorem listownie lub przez e-mail na adres biuro@skylightbrokers.pl.

§3. Zasady Programu

 1. Polecenie może być dokonane wyłącznie poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie: https://skylightbrokers.pl/program-polecen/.
 2. Po dokonaniu Polecenia Organizator dokonuje weryfikacji otrzymanych danych osobowych lub kontaktowych w swoim systemie CRM oraz ew. innych posiadanych bazach danych, pod kątem ustalenia, czy Polecony Klient nie jest lub nie był wcześniej klientem Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych.
 3. Jeżeli w wyniku weryfikacji – o której mowa w pkt. 2) wyżej – Organizator ustali, że dana osoba lub podmiot gospodarczy jest lub był już jego klientem, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych poinformuje o tym Polecającego.
 4. Polecony klient polecony przez Partnera, w momencie weryfikacji, o której mowa w pkt. 2) wyżej, okaże się być aktualnym lub przeszłym klientem Organizatora lub podmiotów z nim powiązanych, to jego polecenie nie będzie uznane za Skuteczne Polecenie i nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Polecającego względem Organizatora z tytułu tego polecenia.
 5. Polecający otrzymuje Nagrodę za każde Skuteczne Polecenie.
 6. Skuteczne Polecenie następuje, gdy zostaną spełnione łącznie następujące kryteria:
  • Polecony Klient zawrze z Organizatorem umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • Polecony Klient będzie stroną sfinalizowanej transakcji obrotu nieruchomościami, w której pośredniczyć będzie Organizator,
  • Polecony Klient uiści zapłatę pełnej kwoty wynagrodzenia należnego Organizatorowi za usługi.
 7. Wysokość Nagrody wynosi 10% Wynagrodzenia netto (pomniejszonego o podatek VAT) zapłaconego przez Poleconego Klienta na rzecz Organizatora.
 8. Z tytułu Skutecznego Polecenia danej osoby lub podmiotu gospodarczego Polecający może otrzymać nagrodę tylko raz. Kolejne transakcje z udziałem Poleconego Klienta nie stanowią podstawy do jakichkolwiek nagród pieniężnych czy innych gratyfikacji wobec Polecającego.

§4. Zasady wypłat nagród

 1. Nagroda jest wypłacana w terminie 30 dni od otrzymania przez Organizatora Wynagrodzenia od Poleconego Klienta.
 2. W celu wypłaty Nagrody Polecającemu, który jest osobą fizyczną i z Programie bierze udział bez związku z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą, jest przesłanie na adres e-mail: polecam@skylightbrokers.plnastępujących danych Polecającego:
  • Imię i nazwisko,
  • Numer identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP),
  • Numer rachunku bankowego do wypłaty Nagrody,
  • Adres zamieszkania (dla celów podatkowych).
 3. Nagroda należna Polecającemu, który jest osobą fizyczną i w Programie bierze udział bez związku z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli jej wartość jednorazowo nie przekracza kwoty 2000 zł – podlega przedmiotowo zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to nie dotyczy nagród otrzymanych przez Polecającego w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.
 4. Nagroda należna Polecającemu, który jest osobą fizyczną i w Programie bierze udział bez związku z ewentualnie prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli jej wartość jednorazowo przekracza kwotę 2000 zł, to Organizator kwotę wypłaty pomniejszy o wysokość należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, którą w imieniu Polecającego odprowadzi w postaci zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych do właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. W celu wypłaty Nagrody Polecającemu, który jest osobą fizyczną i w programie udział bierze w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub jest innym podmiotem gospodarczym, Polecający zobowiązany jest wystawić i dostarczyć Organizatorowi dokument prawidłowo wystawionej Faktury, ze wskazaniem na niej właściwego rachunku bankowego do wypłaty. W takim przypadku wynagrodzenie wypłacane będzie w terminie 14 dni od daty doręczenia Organizatorowi Faktury. Faktura winna być wystawiona w formie elektronicznej i dostarczona do Organizatora na adres: polecam@skylightbrokers.pl.
 6. Jeżeli w dniu wystawienia faktury Polecający jest czynnym płatnikiem VAT, to wynagrodzenie powiększone zostanie o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury (na dzień opublikowania Regulaminu wynosi ona 23%).
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zgłoszenia Poleconego Klienta z warunkami Programu.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Polecających i Poleconych Klientów jest Organizator.
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na podstawie zgody wyrażonej przez Polecającego, Poleconego Klienta oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 3. Polecający zobowiązany jest uzyskać zgodę Poleconego Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora.
 4. Polecony Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności Organizatora, dostępnej pod adresem: skylightbrokers.pl/polityka-prywatnosci/.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Programu. O wszelkich zmianach Organizator poinformuje uczestników Programu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2024 r.